ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ

 1. Κάθε  Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης απόφοιτος της Σχολής ΣΤΕΦ  κάθε ειδικότητας  αποκτά την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή με την εγγραφή του στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υπουργείου ΠΕΚΑ.
 2. Για την εγγραφή στα μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών και τη διαχείριση αυτών καταβάλλεται εφάπαξ παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ και ετησίως εκατό (100) ευρώ, αντίστοιχα.
 3. Τα παραπάνω ποσά εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ και αποδίδονται υπέρ του πράσινου ταμείου (ΚΑΕ  3745 ).

 

Δικαιώματα Ενεργειακού Επιθεωρητή

1.Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί έχουν δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων:

 • Σε κτίρια όλων των κατηγοριών και χρήσεων.
 • Σε συστήματα θέρμανσης ή κλιματισμού κτιρίων κατοικίας συνολικής θερμικής ή και ψυκτικής ισχύος έως(100 KW ).
 • Μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ετών μπορούν να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις όλων των κατηγοριών και χρήσεων
 • Ανεξαρτήτως θερμική και ψυκτικής ισχύος.

 

 1. Για τηνάσκηση Δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου  3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32 ).
 2. Η υποβολή αναγγελίας έναρξης της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή πραγματοποιείται από τον ενδιαφερόμενο προς την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του ΥΠΕΚΑ συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

3.1. Φωτοαντίγραφο Δ.Α.Τ ( επικυρωμένο από ΚΕΠ ).

3.2. Αντίγραφο πτυχίου ( επικυρωμένο από ΚΕΠ )

3.3. Βεβαίωση εγγραφής για  όσους φέρονται εγγεγραμμένοι στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ.

3.4. Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης από τον αντίστοιχο Φορέα

3.5  Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης.

 

3.6. Υπεύθυνη δήλωση του ν 1599/1986 με επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι:

α) Ότι δεν συντρέχουν νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα.

β) Ότι δεν είναι υπάλληλος της (ΕΥΕΠΕΝ).

 

γ) Ότι δεν είναι υπάλληλος στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα

με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

δ) Ότι αποδέχεται το δικαίωμα για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση σχετικών στοιχείων.

 

ε) Ότι όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του είναι αληθή

 

στ) Η προαναφερόμενη διαδικασία ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών από την λήψη της αναγγελίας από την (ΕΥΕΠΕΝ).

 1. Απαγορεύεται η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό

Επιθεωρητή σε κτίριο η τμήμα αυτού εφόσον :

α) Συμμετέχει ο ίδιος στη μελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη, ή διαχείρηση ή λειτουργία ή συντήρηση.

β) Έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής, ο ίδιος, ή σύζυγος, ή συγγενής του έως  Β΄ βαθμού ή νομικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι εταίρος.

γ) Η ιδιότητα του Ε.Ε. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υπαλλήλου στο δημόσιο τομέα, με σχέση δημόσιου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 1. Στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ είναι διαθέσιμοι ενημερωμένοι κατάλογοι

Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών.

 1. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ( ΠΕΑ) του ν. 3661/2008 είναι δεκαετούς ισχύος .
 2. Για τις περιπτώσεις της πώλησης ή μίσθωσης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας εφόσον υπάρχει ΠΕΑ σε ισχύ, δεν απαιτείται έκδοση νέου ΠΕΑ.

Προσόντα Ενεργειακού Επιθεωρητή

 1. Να είναι Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
 2. Να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

2.1Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή πιστοποιημένα  ΚΕΚ από τον (ΕΟΠΠΕΠ).

2.2 Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, σε κάθε εκπαιδευόμενο που το παρακολούθησε επαρκώς, χορηγείται σχετική Βεβαίωση  Επαρκούς παρακολούθησης από τον εκπαιδευτικό φορέα.

 1. Να συμμετέχει επιτυχώς σε εξετάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 192/2011 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ.
 2. Η εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται από το ΤΕΕ, δύο (2) φορές      το χρόνο, με την εποπτεία του ( ΥΠΕΚΑ), γραπτώς ή ηλεκτρονικώς .
 3. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ στο ΤΕΕ.
 4. Η εξεταστική επιτροπή για το αδιάβλητο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ και είναι εννεαμελής και αποτελείται από :

α) Πέντε (5) μέλη του ΤΕΕ.

β) Δύο (2) μέλη της ΕΕΤΕΜ

γ) Δύο  (2) μέλη του ΥΠΕΚΑ