ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ

Print Friendly, PDF & Email

Α. ΦΕΚ 32 Α /21 Μαρτίου 2015 Ν.4321 άρθρο 28

Κατ΄ εφαρμογή του Ν4321/2015 άρθρο 28 οι βεβαιωμένες οφειλές στο Κ.Ε.Α.Ο. των ασφαλισμένων στον Ο.Α.Ε.Ε. υπάγονται στη ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Κάθε ενδιαφερόμενος εφ’ όσον το επιθυμεί να υπαχθεί στη ρύθμιση των πρέπει να υποβάλλει αίτηση στο αρμόδιο τμήμα του Κ.Ε.Α.Ο. μέχρι 30/04/2015
2. Προϋπόθεση υπαγωγής στη ρύθμιση είναι η καταβολή των τρέχουσων εισφορών από 01/03/2015 και εφεξής.
3. Η ρύθμιση του ποσού της οφειλής γίνεται βάσει του άρθρου 28 παράγραφοι 4 και 5

Β. Κατ΄ εφαρμογή του Ν 4321/2015 άρθρο 29 κάθε ασφαλιζόμενος στον Ο.Α.Ε.Ε. δύναται:

Να επιλέξει κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από την ήδη υφιστάμενη
ΦΕΚ 258 Α/Ν 4310/2014 άρθρο 55 παράγραφος 7

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ www.ika.gr ή στα κατά τόπους Υποκαταστήματα ΚΕΑΟ

Για την Λάρισα: Ασκληπιού 29 και Πατρόκλου τηλ: 2410563146-7