ΝΔΕ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1.Βαρτάλας Γεώργιος του Παναγιώτη Πρόεδρος
2.Χατζησαλάτα Γεωργία του Λεωνίδα Αντιπρόεδρος
3.Ντάκος Χρήστος του Γεωργίου Γενικός Γραμματέας
4.Σελήνη Μαρία του Βασιλείου Γραμματέας Οικονομικού
5.Βαναργιώτης Κων/νος του Χρήστου Β’ Αντιπρόεδρος
6.Κωνσταντάκος Αθανάσιος του Χρήστου Μέλος
7.Βαρταλάς Παναγιώτης του Γεωργίου Μέλος
8.Δανικάς Γεώργιος του Μιχαήλ Μέλος
9.Γάλλος Νικόλαος του Ιωάννη Μέλος