ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ Ν. 3846/11-5-2010(ΦΕΚ66 Α)

Σημαντικά άρθρα :

1.Στό άρθρο 2 αναφέρονται οι όροι και κανόνες σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης.

2. Το άρθρο 15 αναφέρεται στον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης και την έκδοση βεβαίωσης δικαιώματος σύνταξης.

3. Η βεβαίωση εκδίδεται από τον αντίστοιχο φορέα ασφάλισης του ενδιαφερόμενου , μετά από αίτηση που υποβάλλει ο ασφαλισμένος τα δύο (2) τελευταία χρόνια από την ημερομηνία συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας
για συνταξιοδότηση .

4. Η υπηρεσία του αρμόδιου φορέα αποφαίνεται σε τρείς (3) μήνες.

5. Το άρθρο 25 παραγρ. 1α αναφέρεται στους επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους των οποίων η ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. είναι υποχρεωτική από 1-1-2003 ακόμα και όταν ασκούν δραστηριότητα σε χωριά και οικισμούς
κάτω των χιλίων (1000) κατοίκων σύμφωνα με την τελευταία απογραφή.

6.Στήν παραγρ. 9 αναφέρεται ότι στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε υπάγονται τα φυσικά πρόσωπα ή τα μέλη εταιρειών oποιασδήποτε μορφής, καθώς και τά μέλη του Δ.Σ της Α.Ε με ποσοστό 3% τουλάχιστον, που εγκαθιστούν Φωτοβολταϊκό σύστημα πάνω από 20 KW, είτε σε κτιριακή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για κατοικία ή στέγη επιχείρησης, είτε σε αγροτεμάχια ή οικόπεδα σε όλη την επικράτεια.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΕΚ 32 Α /2-3-2011 Ν. 3919

Α. (Κατά το Σύνταγμα άρθρο 5 παρ.1 ισχύει η αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας).

Β. Κατ’ εφαρμογή του νόμου στο άρθρο 1 παρ.2 οι διατάξεις της ισχύουσας
νομοθεσίας που αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων 1) Επιβάλλεται να ερμηνεύονται σε αρμονία προς την αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού
2) Διατάξεις που προβλέπουν περιορισμούς στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων είναι στενώς ερμηνευτέες.
3. Άρθρο 7 παρ. 1α η αμοιβή των μηχανικών, για την μελέτη των έργων που αναφέρονται στο π.δ. 696/1974 καθορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων.
4. Άρθρο 7 παρ. 6 ειδικά για την έκδοση οικοδομικών αδειών, ο προϋπολογισμός εξάγεται, είτε βάσει του αναλυτικού προϋπολογισμού είτε σύμφωνα με τις τιμές μονάδος που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Γ. Άρθρο 59 από το ΥΠΕΚΑ με προεδρικό διάταγμα εγκρίνει κανονισμό
Αμοιβών των διπλωματούχων ανωτάτων σχολών μηχανικών, καθώς και αυτών που ασκούν τα επαγγέλματα αυτά, βάσει ειδικών διατάξεων νόμου, εν όλο ή εν μέρει.

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ,ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ν.4030/2011

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και ημερομηνία εφαρμογής

( ΦΕΚ 211 Α΄/31 Οκτ. 2012 ) , η παράγραφος  16  του άρθρου  49  του ν. 4030/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

 1. Οιβεβαιώσεις των Μηχανικών που προβλέπονται  στο άρθρο 23 παρ. 4 του  ν. 4014/2011  έχουν  ισχύ  ( 2) δύο μηνών.
 2. Οι παραπάνω βεβαιώσεις πρίν την σύνταξη των συμβολαίων υποβάλλονταιηλεκτρονικά  στο ΤΕΕ  και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό, που αφορά το ακίνητο.
 3. Οι διατάξεις του άρθρου27  παραγρ. 1  του  ν. 4014/2011 εφαρμόζονται και για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση, που δεν μπορεί να υπαχθεί  στις διατάξεις του άρθρου  24 του ν. 4014/2011.
 4. Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των συστημάτων του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΕ , οι βεβαιώσεις των μηχανικών που προβλέπονται στο άρθρο 23  παρ. 4  του ν. 4014/2011 εκδίδονται και υπογράφονται από τον αρμόδιο Μηχανικό  χωρίς μοναδικό αριθμό και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη σχετική διάταξη και προσαρτώνται στα συμβόλαια.
 5. Στη σχετική βεβαίωση σημειώνεται και μονογράφεται η επισήμανση «Εκδίδεται από το μηχανικό λόγω αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών του πληροφοριακού συστήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.»
 6. Τα στοιχεία της βεβαίωσης θα καταχωρηθούν στο πληροφοριακό σύστημα, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν, 4014/2011 και την παρ. 16του άρθρου  49 του ν. 4030/2011, εντός προθεσμίας  2 μηνών από την έκδοση. 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ν. 4014/2011

Ισχύουσα νομοθεσία:
ΦΕΚ 209B/21-09-2011 Ν.4014 ΦΕΚ249B/25-11-2011 Ν.4030
ΦΕΚ 211Α/31-10-2012 ΦΕΚ32/2-03-2011 Ν.3919

Κατ’εφαρμογή του Ν.4014/2011 άρθρο 24 παραγ. 2 ο ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης ή ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος ακινήτου υποβάλλει στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1.Αίτηση

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία περιλαμβάνονται τα ατομικά και φορολογικά στοιχεία του ιδιοκτήτη αλλά και τα στοιχεία του ακινήτου. (εις διπλούν )

3.΄Εντυπο Ε9 από την τελευταία φορολογική δήλωση εισοδήματος

4. Τεχνική έκθεση συμπληρωμένη από αρμόδιο μηχανικό στην οποία επισυνάπτονται :

4.1 Φωτογραφίες όλων των όψεων της κατασκευής

4.2 Αντίγραφα του στελέχους αποτύπωσης του ακινήτου

4.3 Τοπογραφικό διάγραμμα της άδειας

4.3 Κάτοψη του ορόφου, όπου εμφαίνεται η αυθαίρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις

4.4 Σχέδια τομής σε κλίμακα 1:100

5. Στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια
ή αυτή δεν είναι δυνατόν να ανευρεθεί, επισυνάπτονται όλα τα παραπάνω εκτός της (4.2 )

6. Στις περιπτώσεις που το κτίσμα ή κατασκευή ευρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές ή σε οικισμούς χωρίς σχέδιο, υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’87)
με προσδιορισμό θέσης του ακινήτου

7. Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου απαιτείται για τις περιοχές με εγκεκριμένα σχέδια

8. Διάγραμμα κάλυψης υποβάλλεται για κάθε οικοδομήσιμο οικόπεδο

9. Φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής

9.1 Από αρμόδιο μηχανικό συμπληρώνεται δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας του φέροντος οργανισμού ,συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση και φωτογραφίες εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κατοικίας, τουριστικά καταλύματα

9.2 Η τεχνική έκθεση θα βασίζεται σε μακροσκοπικό έλεγχο που θα περιγράφει το σύστημα του φέροντος οργανισμού, καθώς και τυχόν εμφανείς βλάβες

9.3 Από αρμόδιο μηχανικό συμπληρώνεται μελέτη στατικής επάρκειας
εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κοινωφελούς χρήσης

10.Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη η οποία θα συνοδεύεται από αεροφωτογραφίες και δημόσια έγγραφα από τα οποία θα αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης κατασκευής ή εγκατάστασης χρήσης

11.Στήνπερίπτωση κτιρίων που δεν έχουν χρήση κατοικίας απαιτείται και τεχνική έκθεση από αρμόδιο μηχανικό για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εφόσον υπάρχουν

12.Παράβολο/αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους

12.1 500 € για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 50 τμ.

12.2 1000 € για κτίριο/χρήση άνω των 50 τμ. και μέχρι 100 τμ.

12.3 1000 € για κύρια κατοικία άνω των 100 τμ. και μέχρι 200 τμ.

12.4 2000 € για κτίριο/χρήση άνω των 100 τμ. και μέχρι 1000 τμ.

12.5 4000 € για κτίριο/χρήση άνω των 1000 τμ. και μέχρι 2000 τμ.

12.6 6000 € για κτίριο/χρήση άνω των 2000 τέμνει ποινή απαραδέκτου , για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία

13.Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής και όπως ορίζεται από τον νόμο

14.Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται με πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού του στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία

ΣΥΣΤΑΣΗ «ΚΟΜΒΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΠΑΦΗΣ»

Με την Αριθμ. 318/Δ1.94 απόφαση τού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ( ΦΕΚ 65 Β΄/28 Ιαν. 2011 ) λειτουργεί διαρκής συντονιστική επιτροπή , με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής » (ΚΟΣΕ).
1.Το ΚΟΣΕ είναι 24μελές συλλογικό όργανο του ΥΠΕΚΑ, τα οριζόμενα μέλη του είναι πτυχιούχοι ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στα θέματα αρμοδιότητάς τους.
2.Τον κλάδο μας στο 24μελές εκπροσωπεί μόνον (1) ένα μέλος ΤΕ πληροφορικής και ένα (1) αναπληρωματικό ΤΕ του κλάδου Υγείας Πρόνοιας.
3.΄Εργο τους είναι η παροχή πληροφοριών για την εφαρμογή του Ν.3882/2010 ή τη συλλογή των απαραίτητων γεωχωρικών δεδομένων
και υπηρεσιών.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση μελέτης υδραυλικών εγκαταστάσεων
Ισχύουσα Νομοθεσία:
1. ΒΔ 16/17 Μαρτίου 1950 (ΦΕΚ Α 82 )
2. ΠΔ 38/1991 (ΦΕΚ Α 21 )
3. ΠΔ 48/1995 (ΦΕΚ Α 36 )
4. ΠΔ 55/2000 (ΦΕΚ Α 44 )
5. ΥΑ 2000/10537/Ε (ΦΕΚ Β 663 )
Απαραίτητα δικαιολογητικά
1. Αίτηση (συμπληρωμένη)
2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (Επικυρωμένο αντίγραφο από ΚΕΠ )
4. Πτυχίο σπουδών (Επικυρωμένο αντίγραφο από ΚΕΠ)
5. Υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας ( Ν. 1599/86 )
6. Παράβολο χαρτοσήμου 15 ευρώ ( Διατίθεται από τα δημόσια ταμεία)
7. Αποδείξεις κατάθεσης τράπεζας επιλογής της Οικείας Νομαρχίας των ποσών 23,50 &23,50 ευρώ
8. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και εμπειρίας τα οποία:
8.1 Εκδίδονται από τον εργοδότη
8.2.Θεωρούνται από τον οικείο επόπτη εργασίας ύστερα από γνωμοδότηση του αντίστοιχου επαγγελματικού Σωματείου που καλύπτει τον κλάδο.

ΜΕΛΕΤΗ,ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Β. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση μελέτης, συντήρηση ψυκτικών εγκαταστάσεων

Ισχύουσα Νομοθεσία:

1. Ν. 6422 / 1934 2. ΠΔ.87 /1996

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση (συμπληρωμένη)
2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (Επικυρωμένο αντίγραφο από ΚΕΠ )
4. Πτυχίο σπουδών (Επικυρωμένο αντίγραφο από ΚΕΠ)
5. Υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας ( Ν. 1599/86 )
6. Παράβολο χαρτοσήμου 15 ευρώ ( Διατίθεται από τα δημόσια ταμεία)
7. Αποδείξεις κατάθεσης τράπεζας επιλογής της Οικείας Νομαρχίας των ποσών 23,50 &23,50 ευρώ
8. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και εμπειρίας
9. Έγγραφη γνωμοδότηση του επαγγελματικού σωματείου που καλύπτει τον κλάδο του ενδιαφερόμενου, συνοδευόμενη από τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά όπως:
9.1 Βεβαίωση της αντίστοιχης εφορίας
9.2 Τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών
9.3 Συμβάσεις Έργων
9.4 Βεβαιώσεις Μηχανικών που επέβλεψαν τα έργα ή άλλα πρόσφορα
στοιχεία

ΜΕΛΕΤΗ,ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ,ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Γ. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση μελέτης, συντήρηση εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων

1. Άδεια συντήρησης εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων
2. Άδεια εκτέλεσης και συντήρησης εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων

Ισχύουσα Νομοθεσία:

Ν 6422/1934 ΒΔ 12 Σεπτ. 1935 ΒΔ 13/19 Φεβ. 1936
ΒΔ 14/25 Οκτ. 1937 ΒΔ 19/26 Μαρτ. 1938 ΒΔ 328/1963
ΠΔ 511/1977 ΠΔ 252/ 1988 Υ.Α.Φ.Γ.Θ./Οικ.4901/311/20

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση ( Συμπληρωμένη)
2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (Επικυρωμένο αντίγραφο από ΚΕΠ
4. Πτυχίο σπουδών (Επικυρωμένο αντίγραφο από ΚΕΠ)
5. Υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας ( Ν. 1599/ 86 )
6. Παράβολο χαρτοσήμου 15 ευρώ ( Διατίθεται από τα δημόσια ταμεία)
7. Αποδείξεις κατάθεσης τράπεζας επιλογής της Οικείας Νομαρχίας των ποσών 23,50 &23,50 ευρώ
8. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και εμπειρίας
8.1 Για μισθωτούς εκδίδονται από τον εργοδότη αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο υπό την επίβλεψη του οποίου εργάσθηκε ο ενδιαφερόμενος. 8.2 Για Ελεύθερους επαγγελματίες εκδίδεται βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό Σωματείο που καλύπτει τον κλάδο.
8.3 Θεωρούνται για την ακρίβεια του περιεχομένου από τον οικείο επόπτη εργασίας, ύστερα από γνωμοδότηση του οικείου επαγγελματικού σωματείου που καλύπτει τον κλάδο. ( ΕΕΤΕΜ
9. Βεβαίωση της αντίστοιχης εφορίας
9.1 Τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών
9.2 Βεβαιώσεις μηχανικών που επέβλεψαν τα έργα ή άλλα πρόσφορα στοιχεία

ΜΕΛΕΤΗ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΠΙΒΛΕΨΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

1.Ισχύουσα Νομοθεσία:

Ν 6422/1934 ΒΔ 16/17 Μαρτ.1950 ΠΔ 420 /1987
Υ.Α 2000/10537 /Ε (ΦΕΚ 663 Β ) ΠΔ 362 / 2001

2. Απαραίτητα δικαιολογητικά

2.1 Αίτηση ( Συμπληρωμένη)
2.2 Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
2.3 Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (Επικυρωμένο αντίγραφο από ΚΕΠ
2.4 Πτυχίο σπουδών (Επικυρωμένο αντίγραφο από ΚΕΠ)
2.5 Υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας ( Ν. 1599/86 )
2.6 Παράβολο χαρτοσήμου 15 ευρώ ( Διατίθεται από τα δημόσια ταμεία)
2.7 Αποδείξεις κατάθεσης τράπεζας επιλογής της Οικείας Νομαρχίας
των ποσών 23,50 &23,50 ευρώ
2.8 Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και εμπειρίας
2.8.1 Για εργαζόμενους με ασφάλιση στο ΙΚΑ μετά την 22-10-2001
εκδίδονται από τον εργοδότη .
2.8.2 Για Ελεύθερους επαγγελματίες εκδίδεται βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό Σωματείο που καλύπτει τον κλάδο.
2.8.3 Θεωρούνται για την ακρίβεια του περιεχομένου από τον οικείο επόπτη εργασίας, ύστερα από γνωμοδότηση του οικείου επαγγελματικού Σωματείου που καλύπτει τον κλάδο. ( ΕΕΤΕΜ )
9. Βεβαίωση της αντίστοιχης εφορίας
9.1 Τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών
8 9.2 Βεβαιώσεις μηχανικών που επέβλεψαν τα έργα ή άλλα πρόσφορα στοιχεία

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ:  « Έκδοση αδειών παροχής υπηρεσιών »

Στο ΦΕΚ 49Β΄/24.01.2011 δημοσιεύθηκε υπ.αποφ. Αριθμ.οικ.158/25/ΦΓ9.1

Αναφορικά με τις άδειες παροχής υπηρεσιών στους παρόχους:

 • Που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
 • Που προτίθενται να ασκήσουν τις εν λόγω υπηρεσίες
 • Τις προθεσμίες απάντησης της αρμόδιας αρχής στον αιτούντα
 • Τα απαραίτητα δικαιολογητικά χορήγησης της άδειας
 1. Για τη χορήγηση της άδειας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
 1. Η Αρμόδια Αρχή εξετάζει την αίτηση καθώς και την πληρότητα των δικαιολογητικών.
 1. Η απαιτούμενη άδεια χορηγείται εντός (30) Τριάντα ημερών στην περίπτωση που δεν απαιτείται εξέταση.
 1. Η χορήγηση άδειας σε νομικά πρόσωπα καθώς και οι προϋποθέσεις

αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας ΥΑ